PRIVAATSUSPOLIITIKA

 Oluline informatsioon seoses klientide ja koostööpartnerite isikuandmetega.

Teavitame, et klientide ja koostööpartnerite lepinguliste esindajate isikuandmeid kasutame üksnes lepingute sõlmimiseks ja nende täitmiseks ning säilitame neid kuni sõlmitud lepingute säilitamistähtaja lõppemiseni.

Juhul kui pöördute meie poole seoses mõne Teile huvi pakkuva teenusega, siis võime kasutada Teie isikuandmeid Teile pakkumuse tegemiseks ja teenuse kasutamise korral lepingute sõlmimiseks ning lepingute täitmiseks.

Isikuandmed võivad sisaldada teatud juhtudel nime, e-maili, telefoninumbrit ja muid sarnaseid andmeid, teatud juhtudel ka aadressi ja ametikohta.

Juhul kui pöördute meie poole seoses päringuga Teile huvipakkuva teenuse kohta, säilitame Teie isikuandmeid ühe aasta jooksul pärast esmast kontakti. Juhul kui ostate meie teenust või sõlmite meiega koostöölepingu, säilitame Teie isikuandmeid ühe aasta jooksul pärast teenuse garantiiperioodi lõppemist.

Isikuandmeid, mida meie kliendid või koostööpartnerid meile annavad, võidakse jagada ja töödelda nii VIP-LAHENDUS OÜ poolt kui nende kolmandate osapoolte poolt, kes osutavad meile teenuseid ja tegutsevad meie nimel ulatuses, mis on vajalik kliendi või koostööpartneriga sõlmitud lepingu täitmiseks. Kui õigusaktidega on sõnaselgelt nõutud, võib Teie isikuandmeid jagada ka pädevate asutustega.

Me ei levita, kasuta, muuda ega edasta  mingil muul mitte ettenähtud viisil meile usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul kui kliendi või koostööpartneriga on vastav kokkulepe või kui sellise info avaldamise vajadus tuleneb kehtivatest õigusaktidest. Me rakendame asjakohaseid meetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, juhusliku kaotamise, muutmise, lubamatu avalikustamise või ligipääsu eest.

Küpsised (ingl. Cookies) on informatsioon, mille brauser säilitab kasutaja seadmes ja nende eesmärk on säilitada kasutaja isiklikke eelistusi. Küpsiste kasutamist on kasutajal võimalik oma brauseris keelata, kuid see võib vähendada kodulehe kasutusmugavust. Küpsiste eluiga kasutaja seadmes on lühike. Üldjuhul on see väiksem kui üks kuu. Kui soovite küpsised keelata või kustutada, saate abi oma brauseri kasutusjuhendist. Kasutajate külastuste andmed on anonüümsed ning ligipääsu neile omab ainult VIP-LAHENDUS OÜ juhtkond.

Serverid, mis majutavad meie kodulehte, salvestavad päringute kohta andmeid, mida kasutatakse ainult tehnilistel eesmärkidel tagamaks kodulehe nõuetele vastav toimimine ning vajadusel ka toimunud tõrgete põhjus(t)e leidmiseks. Ligipääsu neile andmetele omavad VIP-LAHENDUSE juhtkond ja serveri majutusteenust pakkuva ettevõtte tehnilised töötajad.

VIP-LAHENDUSE veebilehel on võimalik esitada päringuid sisestades selle käigus oma kontaktandmed. Neid andmeid kasutatakse ainult vastavalt päringust tulenevale vajadusele ja säilitatakse vastavalt kasutaja poolt andmete sisestamisel lubatud tingimustele.

Kui teil on ettepanekuid või küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, võtke palun ühendust: info@viplahendus.ee

Kui te arvate, et teie privaatsusõigusi on rikutud, võite te esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile. Kui teie alaline elukoht on mõnes muus EL liikmesriigis, leiate vastava asutuse kontaktinfo sellelt aadressilt.